Política de privacitat

CATALÀ

 

Avís legal

La política de privacitat del lloc www.diadaforeign.cat informa els usuaris d’aquesta pàgina web. L’accés a la web i a la seva informació comporta la submissió i l’acceptació de les condicions que preveu aquest avís legal. Per això us recomanem que en llegiu amb atenció el contingut si voleu accedir a la informació i els serveis que ofereix la web i fer-ne ús.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

La titular garanteix el compliment amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent.

Com a norma general, la utilització de la web www.diadaforeign.cat no requereix la condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals. No obstant això, en aquells supòsits en què l’usuari comuniqui les seves dades personals, aquesta entitat en garanteix la confidencialitat, com també el compliment de tota la normativa, per a la qual cosa adoptarà les mesures tècniques necessàries que permetin mantenir la seguretat requerida.

Les dades que es sol•licitin o els usuaris facilitin seran tractades amb conformitat a la normativa i s’utilitzaran d’acord amb les següents finalitats:

  • Amb la finalitat de mantenir informat a l’usuari sobre les nostres notícies i novetats de la Diada Foreign o d’atendre les seves consultes i peticions a través dels formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició a tal efecte a la nostra pàgina web.

Les dades no seran cedides a tercers ni s’efectuaran transferències internacionals de dades via e-mail.

En tot cas, en cadascun dels moments en què poguessin recollir-se dades en el web, prèviament s’informarà a través d’un apartat específic de “Protecció de Dades” que haurà de ser llegit i acceptat per part de la persona, com a mostra de la seva conformitat.

L’usuari podrà exercir els drets que li reconeix la normativa de protecció de dades en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI adreçada al correu electrònic organitzacio@diadaforeign.cat. Així mateix, si no està d’acord amb el tractament realitzat pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la LOPD

El tractament de les dades de caràcter personal, així com la tramesa de comunicacions realitzats utilitzant mitjançant mitjans electrònics, es realitzen amb conformitat a la Llei Orgànica 15/ 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

L’usuari accepta que la legislació aplicable i els jutjats i tribunals competents per conèixer les divergències derivades de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules són els de l’Estat espanyol. La titular es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establerts. Les modificacions s’inclouran de forma destacada al lloc www.diadaforeign.cat

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

La pàgina web www.diadaforeign.cat  en la seva totalitat, incloent el seu disseny, estructura, distribució, respostes a les consultes realitzades pels usuaris, texts, continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, codi font, documentació, així com tots els drets de propietat intel•lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu pertanyen a la titular o, en el seu cas, a les persones o entitats que figuren com a autors o titulars dels drets.

En concret, queda prohibida la reproducció (excepte per a un ús privat), la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altra explotació dels continguts de la pàgina web www.diadaforeign.cat , sense el consentiment escrit del titular. A aquests efectes, l’interessat haurà de dirigir se a l’entitat.

RESPONSABILITAT 

La titular no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major com, per exemple, error en les línies de comunicacions, defectes al maquinari i al programari dels usuaris, errors a la xarxa d’Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades).

No es garanteix que la pàgina web funcioni de forma constant, fiable i correcta, sense demores o interrupcions.

La titular es reserva el dret a modificar la present política de privacitat amb l’objectiu d’adaptar-la a les possibles novetats legislatives, així com a què es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat.

L’organització té com a objectiu principal garantir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, demanats mitjançant qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades, viatjant per canals totalment segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria sigui vigent en cada moment.

La titular no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.diadaforeign.cat . La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació. En cas que la titular  tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il•lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent en el menor espai de temps possible.

la titular no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web . No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, la titular  es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col•laborant de manera activa en la retirada o, és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

JURISDICCIÓ COMPETENT

Per la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que es pogués suscitar sobre la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre a l’usuari, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de llei, l’usuari se sotmet voluntàriament i de forma expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

ENGLISH

 

Legal notice

The privacy policy of the www.diadaforeign.cat website informs users of this website. Access to the website and the information included it, implies compliance and acceptance of the conditions provided for in this legal notice. That is why you are recommended to read the content carefully, if you want to access the information and services offered by the website

PRIVACY POLICY AND DATA PROTECTION

Diada Foreign guarantees compliance with the current regulations on the protection of data of a personal nature.

As a general rule, the use of the website www.diadaforeign.cat does not require as a prerequisite that users reveal their personal data. However, in those situations in which the user communicates personal data, this organization guarantees the confidentiality of that data, as well as compliance with the entire regulation, and will adopt the necessary technical measures that allow for the required security.

The data asked on the web or that users provide will be treated in conformance with the regulations and will be used with the following objectives:

  • With the objective of keeping the user informed about the Foreign’s Diada our news and updates and to attend to their questions and requests through the forms and email addresses that we make available for that purpose on the website.

The data will not be ceded to third parties, nor transferred internationally by e-mail.

In any event, each time data is collected on the website, information will be provided through a specific section titled “Data Protection” that will have to be read and accepted by the user, who thereby demonstrates they agree with the usage.

The user will be able to exercise their rights stipulated by the data protection regulations at any moment either by written communication, to which the user must attach a photocopy of their DNI (ID card), addressed via email to organitzacio@diadaforeign.cat. In addition, any user who does not agree with the way their data is treated may file a claim with the Spanish Data Protection Agency (Agencia Española de Protección de Datos).

IP ADDRESSES

The website servers can automatically detect the IP address and domain name used by the user. An IP address is a number assigned automatically to a computer when it is connected to the Internet. All this information is recorded in a duly registered activity file on the server that allows for the subsequent processing of the data with the purpose of obtaining only statistical information like the number of pages printed, the number of visits made to the web servers, order of visits, access point, etc.

LSSICE – Law on Services of the Information Society and Electronic Commerce and the LOPD

The processing of personal data, as well as the transmission of communications made electronically, is carried out in accordance with Organic Law 15/1999, of December 13th, on the Protection of Personal Data and Law 34/2002, of July 11th, about services of the information society and electronic commerce.

The user accepts that the applicable legislation and the courts and tribunals competent to resolve divergences derived from the interpretation or application of these clauses are those of the Spanish State. The ownership reserves the right to make the changes it deems necessary to the terms and conditions established. Modifications will be highlighted prominently on the www.diadaforeign.cat website.

INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY

The domain name www.diadaforeign.cat is the property of the ownership cited in this document. The website www.diadaforeign.cat  in its entirety, including its design, structure, distribution, replies to queries made by users, texts, contents, logos, buttons, images, drawings, source code, documentation, as well as all intellectual and industrial property rights and any other distinctive sign belong or, where applicable, to persons or organizations that appear as authors or holders of rights.

In particular, the reproduction (except for private use), transformation, distribution, public communication, made available to the public or any other exploitation of the contents of the website www.diadaforeign.cat is prohibited, without the written consent of the owner. For these purposes, the interested party has to contact the organization.

RESPONSIBILITY 

The ownership is not liable for any damage or damage derived from circumstances of force majeure such as, for example, errors in communication lines, hardware defects and users’ software, errors in the Internet network (connections on linked pages).

The website cannot be guaranteed to work in a constant, reliable and correct way, without delays or interruptions.

The ownership reserves the right to modify this privacy policy in order to adapt it to possible legislative developments, as well as what may be derived from the standard codes in the field or for strategic or corporate reasons. All this is without prejudice to requesting the necessary consent of the affected persons, in order to carry out the required handling, when this consent is not considered to be granted in accordance with the terms of this privacy policy.

The main objective of the Foreign’s Diada is to guarantee the privacy and confidentiality of the personal data of the users, requested through any system that allows the transmission of data, and traveling through completely safe channels. It therefore states its commitment to comply at all times with the legislation that is in force in this field.

The  ownership is not responsible for any misuse that may be made of the contents of its website, which is the exclusive responsibility of the person who accesses or uses them. Nor does it assume any responsibility with respect to the information contained in the web pages of third parties that can be accessed through links from the www.diadaforeign.cat website. The presence of these links has a merely informative purpose, and in no case constitutes an invitation to the purchase of products or services that might be offered on the linked website. Should the ownership have knowledge that the activity or information referred to in these links is illegal, constitutes a crime or may damage the property or rights of third parties liable to compensation, it will act with the necessary diligence to remove or disable the relevant link in the shortest possible space of time.

Theownership is not responsible for the information and contents stored – in an illustrative way, without limitation, in forums, chats, blog generators, comments, social networks or any other means that allow third parties to publish content in an independent way on the website. However, and pursuant to the provisions of articles 11 and 16 of the LSSICE, the ownership offers to actively collaborate with all users, authorities and security forces in withdrawing or, if appropriate, blocking any content that may affect or contravene National or international legislation, the rights of third parties or morality and public order. To that end, if the user considers that there is any content in the website that may be subject to this classification, he or she must immediately inform the website manager.

COMPETENT JURISDICTION

For the resolution of any issue, disagreement, conflict or problem that may arise on the interpretation, application and compliance of this policy, the user submits voluntarily and expressly to the courts and tribunals of the city of Barcelona while expressly renouncing any other jurisdiction that the user might have access to, and notwithstanding the competence that might arise in application of the law.

 

ESPAÑOL

 

Aviso legal

La política de privacidad del sitio www.diadaforeign.cat informa a los usuarios de esta página web. El acceso a la web y su información conlleva la sumisión y la aceptación de las condiciones previstas en este aviso legal. Por ello recomendamos leer atentamente su contenido si se desea acceder a la información y a los servicios que ofrece la web y hacer uso de ella.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Dida Foreign garantiza el cumplimiento con la normativa de protección de datos de carácter personal vigente.

Como norma general, la utilización de la web no requiere la condición previa que los usuarios revelen sus datos personales. Sin embargo, en aquellos supuestos en que el usuario comunique sus datos personales se garantiza la confidencialidad, como también el cumplimiento de toda la normativa, para lo cual adoptará las medidas técnicas necesarias que permitan mantener la seguridad requerida.

Los datos  que se soliciten o los usuarios faciliten serán tratadas con conformidad a la normativa y se utilizarán de acuerdo con las siguientes finalidades:

  • Con el fin de mantener informado al usuario sobre nuestras noticias y novedades acerca de la Diada Foreign o de atender sus consultas y peticiones a través de los formularios y correos electrónicos que ponemos a su disposición a tal efecto en nuestra página web.

Los datos no serán cedidas a terceros ni se efectuarán transferencias internacionales de datos por correo electrónico.

En todo caso, en cada uno de los momentos en qué pudieran recogerse datos en el web, previamente se informará a través de un apartado específico de “Protección de Datos” que tendrá que ser leído y aceptado por parte de la persona, como muestra de su conformidad.

El usuario podrá ejercer los derechos que le reconoce la normativa de protección de datos en cualquier momento mediante comunicación escrita, a la cual tenéis que adjuntar una fotocopia de vuestro DNI, dirigida al correo electrónico organizació@diadaforeign.cat. Así mismo, si no está de acuerdo con el tratamiento realizado puede presentar una reclamación ante lo Agencia Española de Protección de Datos.

DIRECCIONES IP

Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando éste se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servidores web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.

LSSICE – Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y la LOPD

El tratamiento de los datos de carácter personal, así como el envío de comunicaciones realizados utilizando medios electrónicos, se realizan de conformidad a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 34 / 2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

El usuario acepta que la legislación aplicable y los juzgados y tribunales competentes para conocer las divergencias derivadas de la interpretación o aplicación de estas cláusulas son los de España. La Titular de la web se reserva el derecho a realizar los cambios que considere necesarios en los términos y condiciones establecidos. Las modificaciones se incluirán de forma destacada en el sitio www.diadaforeign.cat

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La página web www.diadaforeign.cat en su totalidad, incluyendo su diseño, estructura, distribución, respuestas a las consultas realizadas por los usuarios, textos, contenidos, logotipos, botones, imágenes, dibujos, código fuente, documentación, así como todos los derechos de propiedad intelectual e industrial y cualquier otro signo distintivo pertenecen a la titular de la web, en su caso, a las personas o entidades que figuran como autores o titulares de los derechos.

En concreto, queda prohibida la reproducción (excepto para un uso privado), la transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público o cualquier otra explotación de los contenidos de la página web

www.diadaforeign.cat, sin el consentimiento escrito del titular. A tales efectos, el interesado deberá dirigirse a la entidad.

RESPONSABILIDAD 

La titular no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio derivado de circunstancias de fuerza mayor como, por ejemplo, error en las líneas de comunicaciones, defectos en el hardware y el software de los usuarios, fallos en la red de Internet (de conexión, en las páginas enlazadas).

No se garantiza que la página web funcione de forma constante, fiable y correcta, sin demoras o interrupciones.

La titular se reserva el derecho a modificar la presente política de privacidad con el objetivo de adaptarla a las posibles novedades legislativas, así como a las que se puedan derivar de los códigos tipo existentes en la materia o por motivos estratégicos o corporativos. Todo ello, sin perjuicio de reclamar el consentimiento necesario de los afectados para realizar los tratamientos requeridos, cuando este consentimiento no se considere otorgado en función de los términos de la presente política de privacidad.

Diada Foreign tiene como objetivo principal garantizar la privacidad y la confidencialidad de los datos de carácter personal de los usuarios, solicitados mediante cualquier sistema que permita la transmisión de datos, viajando por canales totalmente seguros. Por lo tanto, manifiesta su compromiso de cumplir con la legislación que en esta materia esté vigente en cada momento.

Diada Foreign no se responsabiliza del mal uso que se haga de los contenidos de su página web, siendo responsabilidad exclusiva de la persona que accede a ela o los utiliza. Tampoco asume ninguna responsabilidad respecto a la información contenida en las páginas web de terceros a las que se pueda acceder a través de enlaces desde la página www.diadaforeign.cat. La presencia de estos enlaces tiene una finalidad meramente informativa, y no constituye en ningún caso una invitación a la contratación de productos o servicios que se puedan ofrecer en la página web de destino. En caso de que la Titular tuviera conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten estos enlaces es ilícita, constitutiva de delito o que puede lesionar bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, actuará con la diligencia necesaria para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente en el menor espacio de tiempo posible.

Dida Foreign no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en esta página web. Sin embargo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de la LSSICE, la Titular se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o, en su caso, bloqueo de todos aquellos contenidos que puedan afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, los derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, es necesario que lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.

JURISDICCIÓN COMPETENTE

Para la resolución de cualquier cuestión, divergencia, conflicto o problema que pudiera suscitarse sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de la presente política, con renuncia de forma expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder al usuario, y sin perjuicio de la competencia que resulte por ministerio de ley, el usuario se somete voluntariamente y de forma expresa a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona.